pædagogisk praksis

pædagogisk praksis

Opholdsstedet Dambakken arbejder metodisk, hvilket i praksis betyder, at vores tilgang til udvikling, konfliktnedtrapning mm. baserer sig på metoder og teorier.
Vi benytter i den forbindelse KRAP – Kognitiv, Resource fokuseret og Anerkende Pædagogik.

KRAP er medvirkende til, at give personalegruppe et fælles sprog samt ens forudsætninger for at kunne analysere og tilgår pædagogiske udfordringer. Vi sender løbende personaler på efteruddannelse i b.la. KRAP.

Et af grundelementerne i KRAP er forholdet mellem ressourcer og krav. Derfor er den pædagogiske hverdag på Dambakken tilrettelagt ud fra en daglige vurdering af ressourcer og krav. Denne tilgang medvirker b.la til et meget lavt konflikt niveau, samt en kontinuerlig udvikling af beboeren.

Vores opgave som fagprofessionelle består b.la. i at ”skubbe” på en udvikling, men samtidige også agere ”sikkerhedsnet”, når hverdagen bliver udfordrende. Vi skal via vores relation til beboerne forsøge at motivere, guide dem i en konstruktiv retning i livet, som er medvirkende til, at beboerne oplever selvstændighed og valg til at træffe egen beslutningen.

Den overordnede pædagogiske målsætning på Dambakken:

Vores pædagogiske miljø er præget af en tydelig struktur, hvor rutiner genkendelighed og forudsigelighed er nøgleordene, det altid den ansattes ansvar og opgave, at strukturen overholdes.
Rammerne beror på en anerkendende tilgang og forståelse, og bliver løbende justeres efter behov og borger gruppe.

Dagligdagen på Dambakken har til formål, at styre den enkel beboers personlige og sociale kompetencer. Dette gøres b.la. i socialiseringsprocesser, hvor den enkelte beboer bliver bevidste om vedkommendes rolle i gruppen.
Samspillet har til formål at skabe bevidsthed og forståelse for de dynamikker, som præger det sociale rum.

Desuden vægter Dambakken en-til-en relation, mellem personalet og beboeren. Dette gøres flere gange dagligt, og er medvirkende til at give beboeren rum og mulighed for at udtrykke frustrationer, glæder og bekymringer mm.
En gennemgående værdi på Dambakken er at alle beboer skal opleve sig følt og hørt hver dag.

Vores pædagogiske processer er strukturers ud fra tydelige metodiske delmålsbeskrivelser, som tydeliggør retningen for en given udvikling.
Delmålsbeskrivelserne evalueres løbende på personalemøder, og hver enkel medarbejder dokumenterer dagligt i vores journal system ud fra tydelige målbeskrivelser.

Vores pædagogiske praksis består i:

- at afdække barnets/den unges kompetencer og muligheder samt styrke den enkeltes selvværd, sociale adfærd og forståelse (den narrative metode)
- at give barnet/den unge selvindsigt i egen situation og formåen
- at barnet/den unge udvikler selvstændighed og muligheder for at mestre egen og dagligdagens situationer og udfordringer nu og i fremtiden
- at barnet/den unge får det mest optimale udgangspunkt i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde
- at barnet/den unge opnår varige og afklarede forhold til sin biologiske familie

Fonden Dambakken lægger desuden, i sit arbejde, stor vægt på:

- tilrettelæggelse af pædagogiske handlingsplaner med udgangspunkt i barnets/den unges situation og tilknytning til sammenhængsskabende primær kontaktperson
- anerkendende og tydelig kommunikation samt klare rammer i det daglige samvær med barnet/den unge
- en aktiv hverdag, med fokus på kost, motion og udeliv, som en naturlig del barnets/den unges udvikling
- at støtte den enkelte i at blive aktiv i det lokale foreningsliv, for derigennem at skabe sig et socialt netværk uden for opholdsstedet
- tæt kontakt med skole og uddannelsessteder for at sikre en kontinuerlig og stabil skolegang for barnet/den unge samt at overgangen til et voksenliv udenfor opholdsstedet bliver en god oplevelse og en reel mulighed
- et tæt og konstruktivt samarbejde med den biologiske- samt øvrige familie
- et professionelt samarbejde med de anbringende kommuner og andre samarbejdspartnere
- løbende evaluering samt justering af de pædagogiske handleplaner